wijziging uitvoeringsregeling WNT 2023 en gevolg voor wnt verantwoording 2022

Discussie gestart door amhofmanamhofman .
Begonnen op . april 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
door een wijziging in de uitvoeringsregeling WNT 2023 is door copro het controleprotocol 2022 deels onuitvoerbaar verklaard en wel voor de toetspunten zoals opgenomen in de paragraaf Groepsverantwoording.

De casus die ik inbreng is als volgt:

Betreft een stichting (hierna: A) met aantal gelieerde stichtingen. De gelieerde stichtingen zijn WNT plichtig, Stichting A niet. Stichting A stelt een geconsolideerde jaarrekening op en de gelieerde stichtingen stellen ook zelfstandig een jaarrekening op.

Stichting A heeft een eenhoofdig bestuur en een raad van toezicht welke vanuit deze stichting ook wordt bezoldigd. De gelieerde stichtingen hebben als bestuurder Stichting A. Via overhead worden de kosten (naar rato) doorbelast naar de betreffende stichtingen.

In de jaarrekening van de gelieerde stichtingen wordt vermeld dat het bestuur van de gelieerde stichting wordt bezoldigd via Stichting A en via overhead worden de kosten (naar rato) doorbelast. Tevens wordt in de jaarrekeningen vermeld dat de WNT verantwoording is opgenomen op de gezamenlijke site van de klant. Dit laatste vindt op deze manier plaats daar Stichting A haar jaarrekening niet geconsolideerd openbaar maakt. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld voor interne doeleinden.

De gelieerde stichtingen verspreiden de jaarrekening wel naar de subsidieverstrekkers aangezien vanuit de subsidievoorwaarden dit wordt voorgeschreven.

De verplichte publicatie wordt gevolgd door de WNT-verantwoording op de gezamenlijke site te vermelden en hierbij ook een controleverklaring te verstrekken. 

Door de wijziging van de uitvoeringsregeling 2023 is het onderdeel groepsverantwoording onuitvoerbaar geworden, aldus COPRO. Mijn vragen zijn:
1) classificeert de klant als een groepsverantwoording voor de WNT? Er is 1 totaal opgave WNT verantwoording op het niveau van Stichting A waarbij een verklaring wordt verstrekt en welke wordt gepubliceerd op de gezamenlijke website.
2) als er sprake is van groepsverantwoording dient dan bij de gelieerde stichtingen de passage in verklaring te worden opgenomen zoals door Copro is voorgeschreven?
3) kan er bij de WNT-verantwoording van Stichting A wel een controleverklaring worden verstrekt?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Allereerst merken wij op dat wij geen beoordelingen afgeven van casus op het Forum. BZK beperkt zich tot het geven van algemene wetsuitleg. Op basis van de door u overgelegde informatie kan uw vraag als volgt in algemene zin worden beantwoord.

  Waar hieronder gesproken wordt over “groep van rechtspersonen” wordt daarmee bedoeld een groep van rechtspersonen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 BW.

  WNT-verantwoording bij groepen van rechtspersonen over 2022 buiten scope accountantscontrole

  In de brief van 14 februari 2023 van het ministerie van BZK aan de NBA is onder voorwaarden toegestaan dat voor zover er WNT-instellingen zijn binnen een groep van rechtspersonen die gebruik maken van de mogelijkheid om in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep hun WNT-verantwoording op te nemen (de keuzemogelijkheid van artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT), de accountant dient de controle op deze WNT-verantwoording van die groep voor het jaar 2022 in zijn geheel buiten de controlescope mag plaatsen. Of deze verantwoording is opgesteld cf. (de uitleg van het ministerie van BZK van) de WNT zoals die altijd heeft gegolden, hoeft de accountant niet eerst vast te stellen om deze verantwoording buiten de controle te houden. Voor alle voorwaarden die gelden voor het buiten de controlescope plaatsen van groepsverantwoording verwijs ik volledigheidshalve naar de brief die aan de NBA is verzonden (zie: link).

  Verantwoording van WNT-gegevens bij groepen van rechtspersonen
  Uw eerste vraag heeft betrekking op het begrip “groepsverantwoording” zoals dat in paragraaf 26 van het Controleprotocol WNT 2022 wordt gehanteerd. Allereerst is het goed om te beseffen dat de WNT de term “groepsverantwoording” niet hanteert en dat die term ook niet in de lagere regelgeving wordt gebezigd. De WNT legt verplichtingen en normen op aan individuele rechtspersonen en instellingen, niet aan groepen van rechtspersonen. In artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT is de keuzemogelijkheid opgenomen om de WNT-verantwoording op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een andere rechtspersoon van de groep waartoe de WNT-instelling behoort. Of in de door u geschetste situatie sprake is van een groep van rechtspersonen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 BW en of van de hierboven beschreven mogelijkheid van verantwoording van de WNT-gegevens in de door u geschetste casus gebruik is gemaakt, al dan niet conform de voorschriften uit artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT, kunnen wij op basis van de overgelegde informatie in algemene zin niet beoordelen. Daarover kunnen wij dan ook geen uitspraken doen.

  Wel willen wij het volgende opmerken over de keuzemogelijkheid in artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT. Bij deze keuzemogelijkheid zijn twee voorwaarden gesteld.

  De eerste voorwaarde is dat van alle te verantwoorden WNT-gegevens van iedere topfunctionaris en niet-topfunctionaris duidelijk per dienstverband verantwoord moet zijn op welke afzonderlijke WNT-instelling deze WNT-gegevens betrekking hebben. In het geval meerdere WNT-instellingen ervoor kiezen om de WNT-verantwoording op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening is er sprake van een gebundelde verantwoording. Voor zover de topfunctionaris zijn of haar functie bij de WNT-instelling(en) vervult anders dan op grond van dienstbetrekking, moet de bezoldiging met toepassing van artikel 2a Uitvoeringsregeling WNT worden verantwoord, getoetst aan het bezoldigingsmaximum van artikel 2.1, vierde lid, WNT. Deze gegevens in deze gebundelde verantwoording mogen niet geconsolideerd worden, maar moeten uitgesplitst zijn naar functie en rechtspersoon waar deze functie wordt verricht.

  De tweede voorwaarde is dat in de jaarrekening van de verwijzende WNT-instelling wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen van de groep waarin de WNT-verantwoording is opgenomen. De door u gestelde mededeling in de enkelvoudige jaarrekening van de WNT-instelling dat het bestuur wordt bezoldigd bij de stichting die fungeert als holding en dat de kosten naar rato worden doorbelast, voldoet niet aan deze tweede voorwaarde. In de enkelvoudige jaarrekening van de WNT-instelling moet expliciet vermeld staan dat de WNT-verantwoording is opgenomen in de jaarrekening van de betreffende andere rechtspersoon van de groep, onder vermelding van de naam van die andere rechtspersoon.

  Accountantscontrole 2022

  Uw tweede vraag en derde vraag hebben betrekking op de controleverklaring bij de enkelvoudige jaarrekening van WNT-instellingen en bij de geconsolideerde jaarrekening van groepen die gebruik maken van artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT.

  Ter beantwoording van deze vraag verwijs ik u naar paragraaf 2.2.3, onder 26 (groepsverantwoording), van het Controleprotocol WNT 2022.

  Daarin is opgenomen wat de gevolgen zijn in het geval controleverklaring bij de jaarrekening van de groepsmaatschappij waarin de WNT-verantwoording is opgenomen een beperking bevat met betrekking tot WNT-gegevens die (mede) betrekking heeft of hebben op de (verwijzende) WNT-instelling. De door de COPRO gepubliceerde tekst dient, voor zover gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheid van artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT, in ieder geval gebruikt te worden in de controleverklaring bij de geconsolideerde of de enkelvoudige jaarrekening 2022 van een andere rechtspersoon van de groep waartoe de WNT-instellingen behoren waarin de WNT-verantwoordingen van de WNT-instellingen zijn opgenomen.

  Het buiten de controlescope plaatsen van de WNT-groepsverantwoording is bovendien een beperking met betrekking tot WNT-gegevens in de jaarrekening van de groepsmaatschappij die (mede) betrekking heeft of hebben op de (verwijzende) WNT-instelling.

  Als gevolg hiervan is het volgende voorgeschreven:

  • de (verwijzende) WNT-instelling zet deze omstandigheden in haar WNT-verantwoording uiteen, en
  • de accountant van de (verwijzende) WNT-instelling neemt een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden op in de controleverklaring bij de jaarrekening van de (verwijzende) WNT-instelling waarin naar deze toelichting wordt verwezen.
  De door de COPRO gepubliceerde tekst kan worden gebruikt in de controleverklaring bij de jaarrekening van de WNT-instelling.
Deze discussie is gesloten.