Bezoldiging in een groepsstructuur met 2 WNT instellingen en 1 niet WNT instelling

Discussie gestart door Bernadet_WesselBernadet_Wessel .
Begonnen op . 26 mei aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Graag zou ik de volgende casus willen voorleggen.
Er is sprake van een groepsstructuur, te weten:
- Moedermaatschappij
       o Holding 
- Deelnemingen
       o WNT instelling (levering WMO en JW)
       o WNT instelling (levering WLZ)
       o Geen WNT instelling (het personeel is hierin opgenomen)
          Kosten worden doorbelast naar de WNT instellingen

Er is sprake van 4 topfunctionarissen.
2 topfunctionarissen staan op de loonlijst en worden betaald vanuit de niet WNT instelling.
De andere 2 topfunctionarissen halen management fee uit de WNT instelling welke WMO en JW levert. 

Alle kosten worden verantwoord in de WNT instelling welke WMO en JW levert. Deze belast kosten door aan de WNT instelling welke WLZ levert.

Nu is mijn vraag hoe ga je om met de bezoldiging.
De deeltijdfactor dient m.i. verdeeld te worden over de 3 deelnemingen.
Hoe ga je nu om met de bezoldiging aangezien dat vanuit 1 deelneming wordt betaald?

Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen, wanneer meer informatie benodigd is hoor ik graag.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Algemeen
  Wat als bezoldiging aangemerkt moet worden, is verschillend voor enerzijds topfunctionarissen die in dienstbetrekking zijn van een WNT-instelling en anderzijds topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking zijn van de WNT-instelling. Belangrijk is dus te kijken (per topfunctionaris) met welke rechtspersoon de topfunctionaris een dienstbetrekking heeft en of dit een WNT-instelling is of niet. Als een rechtspersoon in de groepsstructuur niet kwalificeert als een WNT-instelling, is het nog relevant om na te gaan of deze rechtspersoon een gelieerde rechtspersoon van een WNT-instelling is. Hierna gaan wij hier nader op in.

  Bezoldiging van een topfunctionaris met een dienstbetrekking met een WNT-instelling
  Als de topfunctionaris een dienstbetrekking heeft met de WNT-instelling, dan moet u voor de bezoldiging kijken naar artikel 1.1, onderdeel e, WNT in combinatie met artikel 2 Uitvoeringsregeling WNT. In dit laatste artikel vindt u een niet limitatief bedoelde opsomming van componenten die in ieder geval tot de bezoldiging behoren (eerste lid) dan wel in ieder geval niet tot de bezoldiging behoren (tweede lid).

  Bezoldiging van een topfunctionaris die geen dienstbetrekking heeft met de WNT-instelling waarvoor hij werkzaam is als topfunctionaris
  Als de topfunctionaris geen dienstbetrekking heeft met de WNT-instelling waarvoor hij werkzaam is als topfunctionaris, maar zijn of haar functie vervult op basis van ter beschikking stelling (bijv. detachering) door een derde, moet de bezoldiging worden vastgesteld met toepassing van artikel 1.1, onderdeel e, WNT in combinatie met artikel 2a, eerste en tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT. In dit laatste artikel vindt u een niet limitatief bedoelde opsomming van componenten die in ieder geval tot de bezoldiging behoren (eerste lid) dan wel in ieder geval niet tot de bezoldiging behoren (tweede lid). Het maakt daarbij niet uit of degene die de topfunctionaris ter beschikking stelt onderdeel is van de groepsstructuur (bijvoorbeeld een personeelsvennootschap of de holding) of dat deze derde geen onderdeel is van de groepsstructuur (bijvoorbeeld een management BV  van de topfunctionaris of extern detacherings- of bemiddelingsbureau).

  Belangrijk hierbij is dat ook de kosten die worden doorbelast aan de WNT-instelling door een andere rechtspersoon (behorende tot dezelfde groep van rechtspersonen voor het vervullen door de topfunctionaris van deze functie) als bezoldiging van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking dienen te worden aangemerkt bij de WNT-instelling (waar betrokkene werkzaam is als topfunctionaris). Zie in dit kader de onderstaande tekst uit de Memorie van toelichting bij het voorstel wet Aanpassingswet WNT (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 715, nr. 3 (deze tekst is een toelichting op de toenmalige wijziging van artikel 1.1, onderdeel e, WNT):

  “Aan de in onderdeel e opgenomen definitie van het begrip «bezoldiging» wordt voorts toegevoegd een omschrijving van dit begrip voor het geval een functie wordt verricht anders dan op grond van een aanstelling of dienstbetrekking. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de situatie dat een zelfstandige zonder personeel wordt ingehuurd, dat een persoon in dienst van een andere onderneming wordt ingehuurd voor de functie, of bijvoorbeeld de situatie dat een persoon in dienst is bij de moedermaatschappij van de Wnt-instelling en daarbij de functie van topfunctionaris bij een dochtermaatschappij vervult. In al deze gevallen dienen de vergoeding en de kosten tot de bezoldiging te worden gerekend, terwijl de omzetbelasting geen onderdeel van de bezoldiging uitmaakt.”

  Welke WNT-gegevens dienen openbaar te worden gemaakt?
  In de artikelen 5 en 5a Uitvoeringsregeling WNT is omschreven welke WNT-gegevens door elke WNT-instelling openbaar gemaakt moeten worden (de verplichte WNT-gegevens). Dit betreft zowel de gegevens van topfunctionarissen die hun functie op grond van dienstbetrekking met de WNT-instelling vervullen als de gegevens van topfunctionarissen die hun functie anders dan op grond van dienstbetrekking met de WNT-instelling vervullen (en, volledigheidshalve, ook de gegevens van niet-topfunctionarissen in dienstbetrekking).

  In welk document dienen de WNT-gegevens openbaar te worden gemaakt?
  De WNT-instelling die onderdeel is van een groep van rechtspersonen, is vrij om te kiezen of de verplichte WNT-gegevens opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening van de groep, in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT. In de jaarrekening van de WNT-instelling waarop de openbaarmakingsverplichting rust, wordt verwezen naar de jaarrekening van de groep of van de andere rechtspersoon waarin de WNT-verantwoording is opgenomen. De verplichting om deze gegevens aan de vakminister te melden blijft, indien van toepassing, rusten op de afzonderlijke WNT-instellingen.

  Op welke wijze dienen de WNT-gegevens in het document te worden verantwoord?
  Per WNT-instelling dienen alle te verantwoorden WNT-gegevens separaat te worden opgenomen in het geval er wordt gekozen om de verplichte WNT-gegevens van de betreffende WNT-instelling op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening van de groep of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep. Zo dient als een topfunctionaris bij meerdere WNT-instellingen die tot dezelfde groep behoren meerdere dienstverbanden heeft onder meer duidelijk te blijken wat de afzonderlijke WNT-instellingen binnen de groep van rechtspersonen vergoeden aan (ingeval van functievervulling op grond van dienstbetrekking) dan wel met betrekking tot (ingeval van functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking zoals bijvoorbeeld ter beschikking stelling via detachering vanuit een andere rechtspersoon van de groep) de topfunctionaris per dienstverband (per functie). Dit, in verband met de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum per dienstverband van de betrokken topfunctionaris bij de betreffende instelling of instellingen. Volgens artikel 1.1, onder d, WNT is een dienstverband in de zin van de WNT een aanstelling, arbeidsovereenkomst of andere titel op grond waarvan de topfunctionaris tegen betaling zijn opgedragen taken vervult.

  Voor de WNT geldt elke functie als een apart dienstverband die als zodanig in de WNT-verantwoording moet worden uitgesplitst. Duidelijk moet zijn voor welk deeltijdpercentage de topfunctionaris bij een individuele WNT-instelling werkzaam is en hoeveel de vergoeding hiervoor per WNT-instelling betreft. De WNT-gegevens uit de diverse WNT-verantwoordingen van de WNT-instellingen die tot een groep van rechtspersonen behoren, geaggregeerd of bij elkaar opgeteld samenvoegen in een totaalbedrag per functionaris in de geconsolideerde jaarrekening van de groep of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep is niet toegestaan, omdat dit overtredingen van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum op afzonderlijke entiteitsniveau, bijvoorbeeld in de vorm van managementvergoedingen of managementfees die door de WNT-instellingen zijn betaald voor de inzet van de topfunctionaris vanuit de andere rechtspersoon, kan laten wegvallen. Zie ook deze Q&A op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moeten-wnt-instellingen-van-wie-de-financiele-gegevens-worden-opgenomen-in-de-geconsolideerde-jaarrekening-van-de-moederorganisatie-of-in-de-enkelvoudige-jaarrekening-van-een-andere-rechtspersoon-binnen-de-groep-hun-wnt-gegevens-afzonderlijk-openbaar-maken-en-melden.

  De WNT-gegevens moeten dus per WNT-instelling per topfunctionaris per dienstverband worden verantwoord in de WNT-verantwoording.

  Deeltijdfactor
  De deeltijdfactor moet per WNT-instelling per topfunctionaris per dienstverband worden vastgesteld op basis van de vastgelegde dan wel (bij afwijking) de daadwerkelijk gewerkte uren. Voor het bepalen van de deeltijdfactor van de topfunctionaris per WNT-instelling per dienstverband dient u dus de administratie van de betreffende WNT-instelling te raadplegen over hetgeen hierover is vastgelegd qua deeltijdfactor dan wel daadwerkelijk gewerkte uren.

  Voor zover de deeltijdfactor niet is vastgelegd voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking, vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling zonder dienstbetrekking, kan deze eventueel aan de hand van het stappenplan op de website topinkomens.nl worden berekend: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/stappenplan-indien-de-deeltijdfactor-niet-is-vastgelegd-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-vanaf-kalenderjaar-2020.

  Tot slot wijzen wij u er voor de volledigheid op dat indien de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in een periode van achttien maanden voor maximaal twaalf maanden deze functie vervuld bij de WNT-instelling, niet de deeltijdfactor maar de omvang van het dienstverband in uren verantwoord dient te worden door de betreffende WNT-instelling.

  Niet-WNT instelling
  Het volgende is nog van belang ten aanzien van de niet-WNT instelling:

  Voor zover de niet-WNT-instelling kwalificeert als gelieerde rechtspersoon van de WNT-instelling(en), dan geldt op grond van artikel 2.1, vijfde lid, WNT het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum als maximum voor de totale bezoldiging van de topfunctionarissen (d.w.z. de optelling van de bezoldiging bij de WNT-instelling én de bezoldiging bij de gelieerde rechtspersoon, waarbij de eerst genoemde bezoldiging – bij de WNT-instelling dus – de bezoldiging anders dan op grond van dienstbetrekking betreft). Zie ook deze Q&A’s op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wanneer-is-sprake-van-een-gelieerde-rechtspersoon en https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-voor-de-toetsing-aan-het-bezoldigingsmaximum-de-bezoldiging-worden-meegeteld-uit-functies-van-de-topfunctionaris-bij-andere-organisaties-die-niet-onder-de-wnt-vallen (N.B. als de niet-WNT-instelling geen rechtspersoonlijkheid bezit, bijv. omdat het om een eenmanszaak gaat, dan is deze geen gelieerde rechtspersoon in de zin van de WNT!).

  De openbaarmakingsverplichting geldt alleen voor de WNT-instelling(en), niet voor de niet-WNT-instelling. Die hoeft zelf nooit openbaar te maken op grond van de WNT maar is hooguit als partij in de zin van de WNT aanspreekbaar op afspraken of betalingen die voor de WNT onverschuldigd zijn gemaakt respectievelijk gedaan vanwege ongerechtvaardigde overschrijding van het bezoldigingsmaximum en/of het maximum van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband.

Deze discussie is gesloten.