bezoldiging overige maanden

Discussie gestart door HesterHester .
Begonnen op . mei 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een medewerker werkt 12 maanden in een gemeente, waarvan 1 maand als topfunctionaris.

Dient de bezoldiging van de overige maanden waarin niet als topfunctionaris werd gewerkt, weergegeven te worden in een extra tabel bij de WNT ? 
Deze vraag is gebaseerd op het controleprotocol artikel 22b lid II: vaststellen dat de werkelijke bezoldiging van de topfunctionaris anders dan als topfunctionaris bij dezelfde WNT instelling afzonderlijk in de WNT verantwoording is opgenomen. 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    BZK geeft geen casusbeoordelingen af. BZK geeft uitsluitend algemene wetsuitleg.

    Uw vraag gaat over punt 22b, sub ii uit subparagraaf 2.2.3 van de bijlage bij de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Dit punt schrijft voor dat de accountant voor een topfunctionaris, waaronder mede begrepen topfunctionarissen zonder topfunctie, nagaat of die bij dezelfde rechtspersoon een ander dienstverband heeft of werkzaamheden verricht in een functie anders dan als topfunctionaris, waarvoor hij bezoldiging ontvangt. Indien dat het geval is, dan voert de accountant onder andere de volgende werkzaamheden uit: vaststellen dat de werkelijke bezoldiging van de topfunctionaris voor werkzaamheden anders dan als topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling afzonderlijk in de WNT-verantwoording is opgenomen.

    Punt 22b, sub ii is gebaseerd op artikel 2.1, vijfde lid, tweede volzin WNT: “Een topfunctionaris die bij dezelfde rechtspersoon een ander dienstverband heeft of werkzaamheden verricht in een functie anders dan bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, en de verantwoordelijke komen geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging bedoeld in artikel 2.3.” Dit artikel geldt echter alleen bij gelijktijdige vervulling van een functie als topfunctionaris én als niet-topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling en dus niet bij volgtijdelijke functievervulling. In laatstgenoemde situatie kan onder voorwaarden wel artikel 1.1, onder b, sub 6°, WNT aan de orde zijn (“topfunctionaris is degene die een functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden heeft vervuld en daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt, voor een periode van vier jaar vanaf het tijdstip dat niet langer de functie als bedoeld onder 1° tot en met 5° wordt vervuld, met uitzondering van bij regeling van Onze Minister aan te wijzen functies”). Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil artikel 1.1, onder b, sub 6°, WNT van toepassing zijn, is nader omschreven in artikel 4a Beleidsregels WNT 2023; zie ook deze Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/is-de-wnt-nog-van-toepassing-nadat-een-functionaris-zijn-functie-als-topfunctionaris-heeft-neergelegd.
Deze discussie is gesloten.