Anticumulatiebepaling in combinatie met topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door ShiraShira .
Begonnen op . 20 februari aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Geachte heer, mevrouw,

De anticumulatiebepaling is van toepassing op topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij meerdere WNT instellingen. Het is niet van toepassing op een topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

Wat als de topfunctionaris een topfunctie in dienstbetrekking heeft bij een WNT instelling en daarnaast nog inkomsten heeft uit eigen ondernemerschap bij een a ndere WNT instelling die kwalificeren als werkzaamheden als topfunctionaris zonder dienstbetrekking?

Zoals ik de wet nu lees, hoeven de inkomsten uit het eigen ondernemerschap als topfunctionaris zonder dienstbetrekking niet opgeteld te worden bij de inkomsten als topfunctionaris met dienstbetrekking. Deze moeten apart verantwoord worden. Is mijn conclusie juist?

Alvast hartelijk dank voor de reactie.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Alvorens op uw specifieke vraag in te gaan, geven wij eerst algemene wetsuitleg over artikel 1.6a WNT.

  In de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT is geregeld dat de totale bezoldiging van een topfunctionaris die op basis van dienstbetrekking gelijktijdig werkzaam is als leidinggevende topfunctionaris bij twee of meer WNT-instellingen, niet hoger mag zijn dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, WNT dan wel een voor één van de dienstbetrekkingen van toepassing zijnde hoger bezoldigingsmaximum. In artikel 1.6a WNT is dus sprake van functievervulling (als leidinggevende topfunctionaris) op grond van het smallere begrip dienstbetrekking en niet op grond van het bredere begrip dienstverband. Zie artikel 1.1, onderdelen d en g, WNT voor de omschrijvingen van beide begrippen. Artikel 1.6a WNT geldt niet indien de functie als leidinggevende topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking wordt vervuld (bijv. als sprake is van inhuur, inlenen, detacheren of een andere wijze van terbeschikkingstelling door een derde), en geldt evenmin t.a.v. toezichthoudende topfunctionarissen. U zegt zelf dat artikel 1.6a WNT in dit geval niet aan de orde is en dat lijkt op het eerste gezicht juist, maar zonder nadere informatie kunnen wij dat niet nagaan, laat staan bevestigen of ontkennen.

  Uw vraag gaat over een topfunctionaris die een functie als leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking bij een WNT-instelling vervult en die daarnaast uit hoofde van “eigen ondernemerschap” bij een andere WNT-instelling een functie als topfunctionaris zonder dienstbetrekking vervult tegen betaling. Moeten de inkomsten uit hoofde van de functievervulling zonder dienstbetrekking bij de andere WNT-instelling wel of niet worden opgeteld en verantwoord bij de bezoldiging uit hoofde van de functievervulling in dienstbetrekking bij de WNT-instelling?

  In algemene zin geldt op grond van de WNT en de lagere regelgeving (meer specifiek artikel 2 Uitvoeringsregeling WNT) dat tot de bezoldiging in dienstbetrekking behoort de beloning en (belastbare) kostenvergoeding voor de door de topfunctionaris uit hoofde van de functievervulling bij de WNT-instelling verrichte arbeid en werkzaamheden. Indien de vervulling van de functie zonder dienstbetrekking bij een andere WNT-instelling uitdrukkelijk tot de taken en werkzaamheden van de topfunctionaris bij de WNT-instelling zou behoren en hij of zij daarvoor door de WNT-instelling zelf zou worden bezoldigd, dan zou de beloning voor die externe werkzaamheden tot de bezoldiging als topfunctionaris bij de WNT-instelling (kunnen) behoren. De vervulling van de externe functie zou in dat geval immers onderdeel van de “interne” functievervulling bij de WNT-instelling (kunnen) zijn. In dit specifieke geval zegt u echter dat de functievervulling bij de andere WNT-instelling voortkomt uit “eigen ondernemerschap” van de topfunctionaris. Wij interpreteren dit als een onderneming (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) die eigendom is van de topfunctionaris. De topfunctionaris wordt dan vanuit of door zijn eigen onderneming en dus niet door de WNT-instelling ter beschikking gesteld aan de andere WNT-instelling om daar de functie van topfunctionaris te vervullen. In dat geval is op het eerste gezicht geen sprake van functievervulling bij die andere WNT-instelling vanuit de dienstbetrekking als topfunctionaris met de WNT-instelling. Als dit juist is, dan vallen de inkomsten uit hoofde van het “eigen ondernemerschap” bij die andere WNT-instelling buiten de bezoldiging in dienstbetrekking als topfunctionaris bij de WNT-instelling. Echter, hierover kunnen wij zonder nadere informatie geen bindende of sluitende uitspraken doen. Het hangt namelijk van de feiten, omstandigheden en gemaakte afspraken van het concrete geval af hoe het oordeel hierover uiteindelijk zou moeten of kunnen luiden.

  Wij kunnen derhalve niet meer zeggen dan dat uw conclusie in de vraagstelling juist lijkt te zijn, maar mogelijk komt een toezichthouder op de WNT op basis van de feiten, omstandigheden en gemaakte afspraken in het concrete geval, ingeval van toezicht of handhaving op basis van een accountantsmelding op grond van artikel 5.2 WNT, tot een ander oordeel.
 • De reactie van ShiraShira . Social controller
  Reactie geschreven op .
  Hartelijk dank voor de reactie. 
  Nog even een checkvraag: Dat betekent dus dat iemand topfunctionaris in loondienst kan zijn bij WNT instelling A en in 2024 max. 233.000 euro kan verdienen in het kalenderjaar bij een fulltime inzet. En deze persoon kan ook vanuit eigen ondernemerschap bij WNT instelling B topfunctionaris zonder dienstbetrekking zijn en daar het maximum van een externe topfunctionaris verdienen? Waarbij de WNT instellingen totaal los van elkaar staan.

  En ook dat een topfunctionaris zonder dienstbetrekking bij twee afzonderlijke WNT instellingen bij beiden het absoluut maandmaximum of maximum tarief kan vragen zodat de topfunctionaris in totaal over de eerste 12 maanden een bezoldiging gesommeerd hoger kan hebben dan het maximum wat staat voor de eerste 12 maanden? Het maximum geldt per opdrachtgever begrijp ik?

  Wederom hartelijk dank.
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Uw checkvraag kunnen wij niet bevestigend beantwoorden. Allereerst dient per dienstverband getoetst te worden aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum. Zie daarover de betreffende Q&A. Dit brengt met zich mee dat het bezoldigingsmaximum gecorrigeerd moet worden voor de werkelijke omvang en duur van elk van de betreffende dienstverbanden, per dienstverband dus. Daarnaast dient u rekening te houden met het feit dat het onmogelijk is (zowel fysiek als controle- en verantwoordingstechnisch) om twee of meer fulltime dienstverbanden naast elkaar uit te oefenen. Tot slot, mocht de casus zoals door u omschreven zich voordoen, zou een accountant daarover een melding doen. De verantwoordelijke toezichthouder(s) zou daaropvolgend de casus nader onderzoeken.
Deze discussie is gesloten.