Hoe moet de inkoop van vakantieuren worden verwerkt in de bezoldiging en de deeltijdfactor?

Discussie gestart door SanderSander .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Onze vraag betreft de wijze van verwerking in de WNT verantwoording van de inkoop van vakantiedagen ten laste van het brutoloon. Deze vraag betreft enerzijds de verwerking in de te verantwoorden bezoldiging en anderzijds de mogelijke impact op de toe te passen deeltijdfactor in de verantwoording.

De “Vraag en antwoord” sectie op deze site behandelt wel de vraag inzake verkoop van vakantiedagen, dit wordt tot de bezoldigingscomponent beloning gerekend, maar er is nog geen vraag en antwoord over de inkoop van vakantieuren.

Wij zien hier als mogelijk antwoord: Het inkopen van vakantiedagen is tegengesteld aan het verkopen van vakantiedagen, het verlaagt het brutoloon voor de loonbelasting en daarmee ook de bezoldiging. Deze inkoop leidt immers tot een verlaging van de betalingen die door de instelling in het boekjaar zijn gedaan aan de topfunctionaris.

Daarnaast is het de vervolgvraag of het inkopen van vakantiedagen mogelijk leidt tot een verlaging van de toe te passen deeltijdfactor. De “Vraag en antwoord” betreffende de deeltijdfactor op deze site gaat wel in op de situatie waarin extra verlof wordt toegekend, maar niet op de situatie waarin de topfunctionaris zelf extra vakantieuren inkoopt ten laste van zijn/haar brutoloon. Hierbij zien wij drie mogelijke antwoorden op de vervolgvraag:

1) Het inkopen van extra vakantieuren heeft geen invloed op de (volgens arbeidscontract/cao) contractueel overeengekomen deeltijdfactor, het contract blijft immers ongewijzigd, waardoor er geen sprake is van verlaging van deeltijdfactor;

2) Afhankelijk van de situatie (2a of 2b):

2 a) Indien het inkopen van extra vakantieuren heeft geleid tot meer opgenomen verlof dan volgens arbeidscontract/cao in het boekjaar, is feitelijk minder gewerkt dan contractueel overeengekomen en het verlaagt daarmee de deeltijdfactor,

2 b) Indien het inkopen van extra vakantieuren niet heeft geleid tot meer opgenomen verlof dan volgens arbeidscontract/cao in het boekjaar en de topfunctionaris kan aantonen dat feitelijk minimaal de contractueel overeengekomen arbeidsuren in het boekjaar zijn gewerkt, wordt de deeltijdfactor niet verlaagd.

3)  Onafhankelijk van de situatie of het verlof in het boekjaar is opgenomen of niet leidt het extra inkopen van extra vakantieuren tot een verlaging van de deeltijdfactor.

Reacties

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  Het lijkt mij dat optie 1 geldt. 
  Bij het bepalen van de deeltijdfactor voor de WNT zou moeten worden aangesloten bij het arbeidsrecht, onder andere de definities in de cao. De cao definieert immers het ''bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband'' (WNT artikel 2.1 lid 2).
  De fiscale wetgeving (loonbelasting) volgt ook de cao, bijvoorbeeld voor het bepalen van een deeltijdfactor bij de aftopping van pensioenopbouw boven 100K.

  Praktijkvoorbeeld: Bij een fulltime contract volgens de CAR UWO (gemeente) en een maximale inkoop van vakantie-uren volgens het keuzebudget (IKB) geldt voor de WNT dan ook een deeltijdfactor van 100%. 

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  BZK ondersteunt dit antwoord. De inkoop van verlof leidt tot een verlaging van het brutoloon en derhalve van de bezoldiging die verantwoord wordt in de jaarstukken van de instelling. Mits de inkoop van verlof inderdaad mogelijk is op grond van de arbeidsovereenkomst, cao of rechtspositieregeling, leidt dit niet tot een wijziging van de deeltijdfactor.

Deze discussie is gesloten.