Vervallen van overgangsrecht?

Discussie gestart door WNTvraagstellerWNTvraagsteller .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Ik heb een vraag over het al dan niet vervallen van het overgangsrecht bij aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Onze bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaren. Wij overwegen de huidige passage in de arbeidsovereenkomst waarin wordt in gegaan op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, nadat de benoemingstermijn is verstreken, tussentijds aan te passen.

Het betreffende artikel luidt als volgt:

Alsdan en mitsdien zullen Partijen de arbeidsovereenkomst in minnelijk overleg beëindigen met

ingang van één maand na de datum van ontslag als bestuurder dan wel één maand na de datum dat

de benoemingstermijn is verlopen zonder dat tot herbenoeming is overgegaan.

Het voorgestelde en aangepaste artikel luidt:

Alsdan en mitsdien zullen Partijen in overleg treden over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst.

 De vraag is nu of deze aanpassing kwalificeert als materieel en in het kader van de WNT wordt gezien als een ‘nieuwe arbeidsovereenkomst’ waardoor het overgangsrecht komt te vervallen?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Bestaande bezoldigingsafspraken boven bij wet vastgestelde bezoldigingsmaximum, worden gedurende een termijn van vier jaar na inwerkingtreding van de wet gerespecteerd (zie hiervoor Q&A https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-ziet-het-overgangsrecht-er-op-hoofdlijnen-uit). Indien de wijziging geen gevolgen heeft voor de bezoldiging of de ontslaguitkering is er in principe geen sprake van gewijzigde arbeidsovereenkomst die ertoe leidt dat het overgangsrecht komt te vervallen. Dit moet van geval tot geval worden bekeken.

Deze discussie is gesloten.