Liquidatie

Discussie gestart door Daniël_NDaniël_N .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
De entiteit is per 1.1.21 in liquidatie gegaan. De jaarrekening 2020 is klaar en omvat tevens een voorziening/balanspositie om de in liquidatiefase (na balansdatum 31.12.20) te realiseren kosten te dekken. Vanwege het ontbreken van kernactiviteiten, volgt er over 2021 geen afzonderlijke jaarrekening. 

In de jaarrekening 2020 is WNT verantwoording opgenomen van directeur bestuurder die tot 31.12.2020 die rol heeft vervuld. Tot zover helder. Hoe moet worden omgegaan met de WNT verantwoording van de vereffenaar die gedurende 2021 activiteiten verricht? In de jaarrekening 2020 is "slechts" een reservering opgenomen voor deze kosten. Feitelijke realisatie is pas bekend als opheffing voltooid is. Kortom, moeten we, en zo ja, wanneer en op welke wijze WNT verantwoording opnemen voor de vereffenaar?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Als de WNT-instelling ophoudt te bestaan (d.m.v. ontbinding in de zin van artikel 19, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) en er ook geen rechtsopvolger bestaat of is aangewezen aan wie de openbaarmakingsverplichting kan worden opgelegd, vervalt de verplichting tot openbaarmaking van de WNT-gegevens met ingang van de datum waarop de WNT-instelling is opgehouden te bestaan. Afgaande op uw vraagstelling, is dit in uw casus per 1-1-2021. De WNT-verantwoording over de periode voorafgaand aan die opheffing, dient echter wel te worden opgesteld en openbaar gemaakt. Dit is in uw casus de jaarrekening 2020. Gelet op doel en strekking van de WNT, berust die taak bij de eventuele vereffenaar (de natuurlijke of rechtspersoon die met de ontbinding van de rechtspersoon en de afwikkeling van vermogens- en andere rechten is belast). Zie in dat verband het antwoord op deze forumvraag: https://forum.topinkomens.nl/discussion/292/is-de-wnt-van-toepassing-op-een-vereffenaar.
Deze discussie is gesloten.