Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstverband na 13 maanden (geen volledig boekjaar)

Discussie gestart door thomasjansenthomasjansen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstverband na 13 maanden (geen volledig boekjaar)

 

Het betreft een topfunctionaris zonder dienstverband die een overeenkomst aangaat met een WNT instelling in de sector onderwijs. De overeenkomst gaat in op 29 augustus 2022 en eindigt op 31 december 2022. In de overeenkomst is het volgende opgenomen:

-         Uitgegaan wordt van 1659 uur per jaar en een WNT max van € 178.950. De offerte is daarom gebaseerd op € 107,86 (€ 178.950/1.659) per uur excl. BTW, reis en verblijfkosten.

-         De werkduur bedraagt gemiddeld 2 dagen per week van 8 uur.

-         Aanvullend is sprake van 4 uur reizen per dag (8 uur per week).

-         Wekelijks worden derhalve 24 uur gefactureerd.

-         Aanvullend worden reiskosten á 330 km per dag á € 0,35 vergoed (€ 115,5 per dag)

 

Hierbij de volgende vragen:

1         Hoe dient de deeltijdfactor te worden bepaald in deze casus?

o   Indien wordt gerekend met een normale werkweek van 40 uur volgens de cao bestuurders voortgezet onderwijs en het stappenplan van BZK bedragen de totale productieve uren 1.566 voor het jaar 2022. In de betreffende periode worden 18 week maal 24 uur gefactureerd. Het totaal aantal uren komt dan op 432. Ten opzichte van de productieve uren op jaarbasis betreft dit dan een deeltijdfactor van 0.28. Indien uit wordt gegaan van de 1.659 uur zoals gebruikelijk in het onderwijs bedraagt de deeltijdfactor 0.26. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de periode korter dan een kalenderjaar. De maximale bezoldiging bedraagt in dit geval € 50.106 (0,28 * 178.950).

o   Klopt het dan bij bovenstaande berekening geen rekening hoeft te worden gehouden met een periode korter dan een jaar? Theoretisch kan er in dat geval dus in een periode korten dan een jaar wel een volledig dienstverband bewerkstelligd worden.

o   Indien uit wordt gegaan van een 40-urige werkweek waarbij 24 uur gefactureerd worden is sprake van een deeltijdfactor van 0,6. Rekening houdend met een periode van 4 maanden bedraagt de maximale bezoldiging € 35.790 (4/12 * 178.950 * 0,6)

o   Indien 432 uur á 107.86 (= € 46.595) in rekening worden gebracht leidt dit in het tweede geval tot een overschrijding.

2        Kwalificeren de 8 reisuren als werkuren in de deeltijdfactor of is dat ter discretie van de WNT instelling en de topfunctionaris onderling?

3         Binnen de WNT wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding niet tot de bezoldiging gerekend. Hoe werkt dat voor topfunctionarissen die niet in loondienst zijn? Moet in dit geval het verschil tussen de vergoeding van € 0,35 en € 0,19 (belastingvrij) als bezoldiging worden gerekend of kwalificeert het gehele bedrag niet als bezoldiging (er wordt immers door de WNT-instelling geen belasting over afgedragen).

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Ad 1: De productieve uren moeten naar rato van de duur van het dienstverband in kalenderdagen worden gecorrigeerd.

  In uw voorbeeld moeten de 1566 productieve uren worden vermenigvuldigd met aantal gewerkte kalenderdagen gedeeld door 365 kalenderdagen, wat resulteert in het aantal productieve uren voor de desbetreffende topfunctionaris. Vervolgens dienen de berekende aantal productieve uren te worden afgezet tegen de gewerkte 432 uren. Dit levert de deeltijdfactor op.

  Zie antwoord ad 2 op de vergelijkbare Forumvraag 242 voor een concreet rekenvoorbeeld: https://forum.topinkomens.nl/discussion/599/berekenen-deeltijdfactor-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking.

  Ad 2: In beginsel kwalificeren de reisuren als niet-productieve uren. Of reisuren echter toch zouden kunnen kwalificeren als productieve ofwel werkuren hangt af van de feiten en omstandigheden. Is het bij de WNT-instelling bijvoorbeeld gebruikelijk dat reisuren meetellen als werkuren en als zodanig worden uitbetaald (bij het personeel in loondienst en bij ingehuurd personeel)? Heeft betrokkene tijdens de reisuren zijn of haar werkzaamheden ook daadwerkelijk verricht (en ook kúnnen verrichten, bijvoorbeeld omdat de reis met het OV is gemaakt)?

  Wellicht ook nog relevant is het volgende. Voor zover reisuren worden vergoed door de WNT-instelling, dan zegt de Q&A Stappenplan deeltijdfactor het volgende: “Indien improductieve uren echter wel worden vergoed, is er geen verschil in berekening van de deeltijdfactor met de topfunctionaris in dienstbetrekking.” In dat geval zou er misschien reden kunnen zijn om de deeltijdfactor niet met het stappenplan vast te stellen maar op dezelfde wijze als waarop deze wordt vastgesteld bij topfunctionarissen met dienstbetrekking.

  Ad 3: Op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, Uitvoeringsregeling WNT worden tot de bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking gerekend: “de componenten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor zover die niet onder onderdeel a, b of c, vallen, of een compensatie of bijdrage voor die componenten.” In artikel 2, eerste lid, onderdeel t, Uitvoeringsregeling WNT wordt de belastbare reiskostenvergoeding (d.w.z. de belaste kilometervergoeding eigen voertuig) tot de bezoldiging gerekend. Dit betekent dat het verschil tussen de vergoeding van € 0,35 en de belastingvrije vergoeding van € 0,19, te weten € 0,16, tot de bezoldiging van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking moet worden gerekend, ongeacht of deze onder de vergoeding voor de door de topfunctionaris zonder dienstbetrekking verrichte arbeid, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, valt dan wel apart gefactureerd is bij de WNT-instelling.
Deze discussie is gesloten.