Bezoldiging zonder dienstbetrekking na 1 jaar

Discussie gestart door MdVMdV .
Begonnen op . maart 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Situatie:

Bij een gemeente wordt de opdracht van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking halverwege 2022 verlengd, waardoor deze langer dan 12 maanden voor de betreffende gemeente werkt. De topfunctionaris wordt ingehuurd via een bureau, er wordt gefactureerd voor de werkelijke gewerkte uren, het aantal gewerkte uren verschilt per week.

Tot 12 maanden valt de bezoldiging ruim binnen het bezoldigingsmaximum.

 

Wanneer ik de bezoldiging (o.b.v. werkelijke uren) na 12 maanden afzet tegen de norm voor topfunctionarissen met (fictief) dienstbetrekking komt de bezoldiging hoger uit dan de norm voor die periode.

 

Vragen:

 1. Dienen de normen van de eerste periode (<12 maanden) en de tweede periode (> 12 maanden) bij elkaar opgeteld te worden en als totaal afgezet te worden tegen de totale bezoldiging van dat kalenderjaar?
 2. Kan de onderschrijding van de bezoldiging in de eerste periode van het jaar (< 12 maanden) gebruikt worden om de overschrijding na 12 maanden te compenseren?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De WNT maakt ten aanzien van topfunctionarissen zonder dienst­betrekking strikt onderscheid tussen enerzijds de normering en de verantwoording gedurende de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking en anderzijds de normering en de verantwoording vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking.

  Gedurende de periode van de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking geldt de normering op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT en geldt het bezoldigingsbegrip van artikel 2a Uitvoeringsregeling WNT. Deze periode kan zich, vanwege onderbrekingen van korter dan zes maanden, in totaal over twee of drie kalenderjaren uitstrekken. De normering op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT moet apart van de normering van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking vanaf de dertiende kalendermaand worden toegepast en verantwoord. Dit betekent dat de eerste twaalf kalendermaanden, bij gebruik van het verantwoordingsmodel, in tabel 1b van dat model moeten worden verantwoord. Tabel 1a kan pas vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking worden toegepast. Zie voor uitleg over de WNT-normering in de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking artikel 7a, eerste tot en met derde lid, Beleidsregels WNT 2023 en deze Q&A op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-v.a.-2016.)

  Vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienst­betrekking moet de bezoldiging altijd per kalenderjaar worden getoetst aan het voor dat kalender­jaar geldende, individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum. Dit volgt uit artikel 2.1, vierde lid, eerste en tweede volzin, WNT in combinatie met artikel 2.1, eerste tot en met derde lid, WNT. Een overschrijding in een kalenderjaar bij de norm vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking mag niet worden gecompenseerd door of weggestreept tegen een onderschrijding in hetzelfde of een eerder kalenderjaar bij de norm voor de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking, of omgekeerd.

  Zie in dit verband ook de recente beantwoording van deze forumvraag, waarin in grote lijnen dezelfde problematiek is behandeld: https://forum.topinkomens.nl/discussion/637/overschrijding-als-gevolg-van-verschil-schooljaar-boekjaar-functionaris-zonder-dienstbetrekking.

  Het antwoord op uw beide vragen luidt kortom: nee, dat is niet mogelijk en ook niet toegestaan.
Deze discussie is gesloten.