Component wel bezoldiging, wanneer uitgezonderd voor uitkeringen wegens beëindiging dienstverband?

Discussie gestart door SJMPSJMP .
Begonnen op . mei 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Ontslag.
De Uitvoeringsregeling WNT maakt in artikel 2 en artikel 4 een onderscheid tussen bezoldiging van een topfunctionaris in dienstbetrekking en uitkeringen wegens beëindiging dienstverband. Lid 2 en 3 van artikel 4 Uitvoeringsregeling WNT vermelden een aantal uitzonderingen die niet als uitkeringen wegens beëindiging dienstverband kwalificeren. Indien aan een van deze uitzonderingen in artikel 4 wordt voldaan, kan toelichting van de betreffende uitkering dan in de WNT-verantwoording achterwege blijven, of dient dan alsnog te worden getoetst of deze uitkering als een bezoldiging volgens artikel 2 Uitvoeringsregeling WNT kwalificeert?

Deze vraag vloeit voort uit het feit dat een component genoemd in een beëindigingsvergoeding die niet kwalificeert als uitkeringen wegens beëindiging dienstverband wel als belastbare vergoeding in het kader van de loonbelasting kan kwalificeren.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Om te kunnen beoordelen of een component of vergoeding door de WNT-instelling aan een topfunctionaris kwalificeert als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband of als bezoldiging, wordt in algemene zin, primair, bepaald door de reden of de grondslag voor die vergoeding of component:

  1.    Als het recht op de betreffende vergoeding/component voortvloeit uit het dienstverband ofwel uit de vervulling van de werkzaamheden of de functie als topfunctionaris, dan kwalificeert deze vergoeding/component in beginsel als bezoldiging. Het betreft dan de vergoeding voor de verrichte arbeid. Uitzondering hierop is de bezoldiging bij vrijwillige non-activiteit gedurende de periode dat vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen werkzaamheden worden verricht; deze kwalificeert voor de WNT als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (zie artikel 2.10, derde lid, WNT in combinatie met artikel 10 Beleidsregels WNT 2023). Zie ook deze Q&A: Wordt doorbetaling van bezoldiging gedurende de opzegtermijn voorafgaand aan beëindiging van het dienstverband van een topfunctionaris aangemerkt als ontslagvergoeding? | Topinkomens

  2.    Als het recht op de betreffende vergoeding/component voortvloeit uit de beëindiging van een dienstverband ofwel een vergoeding of compensatie is voor (de inkomens- en andere gevolgen van) het ontslag, dan kwalificeert deze vergoeding/component in beginsel als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Hierop gelden uitzonderingen (zie artikel 4, tweede en derde lid, Uitvoeringsregeling WNT). Of een op grond van die bepaling uitgezonderde vergoeding/component eventueel wel als bezoldiging kwalificeert, volgt uit het vorige punt:

  a.    Het antwoord op deze vraag is “ja” voor zover het om beloning, beloning op termijn of belastbare onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, WNT in combinatie met artikel 2 Uitvoeringsregeling WNT gaat. Voorbeeld is de uitbetaling van resterend vakantiegeld, eindejaarsuitkering of IKB-budget of van een belastbare onkostenvergoeding die na afloop van de maand waarin het recht daarop is ontstaan wordt uitbetaald.

  b.    Het antwoord op deze vraag is “nee” voor zover het om een vergoeding/component gaat die niet als beloning, beloning op termijn of belastbare onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, WNT in combinatie met artikel 2 Uitvoeringsregeling WNT kwalificeert. Voorbeelden zijn de wettelijke transitievergoeding die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit artikel 673, eerste lid, van Boek 7 BW; de bovenwettelijke WW-uitkering (ofwel aanvulling op de WW-uitkering) die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene cao van werknemers of een met vakbonden overeengekomen sociaal plan; de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak over het ontslag. Een dergelijke van de WNT uitgezonderde uitkering hoeft niet te worden verantwoord op grond van de WNT. Zie ook deze Q&A: Wordt een transitievergoeding beschouwd als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) en door de WNT genormeerd? | Topinkomens.

  Een sluitend en bindend antwoord op uw specifieke vraag kunnen wij niet geven. Of de door u bedoelde vergoeding/component inderdaad niet kwalificeert als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband maar wel als bezoldiging, hangt immers af van de feiten en omstandigheden van het geval en van de inhoud en strekking van de betreffende component. Daarover kunnen wij geen uitspraken doen. Echter, als wat u stelt juist is, en het gaat daadwerkelijk niet om een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband maar om bezoldiging (een belastbare onkosten­vergoeding), dan dient deze vergoeding/component aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum te worden getoetst en als bezoldiging openbaar te worden gemaakt in het financieel verslaggevings­document van de betreffende WNT-instelling. Zie ook deze Forumvraag: Zie ook deze Forumvraag: Beëindigingsvergoeding ontslag op eigen verzoek — Forum uitvoering Wet (topinkomens.nl).

Deze discussie is gesloten.