Gedeelte van een jaar topfunctionaris, toerekenen van bezoldigingscomponenten

Discussie gestart door LMSLMS .
Begonnen op . april 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een werknemer is gedurende het kalenderjaar tijdelijk aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris en kwalificeert hierdoor een gedeelte van het jaar als topfunctionaris. In januari is de werknemer in dienst in een niet-topfunctionaris functie, in de periode februari tot en met juli kwalificeert de werknemer als waarnemend gemeentesecretaris als topfunctionaris en in de periode augustus tot en met december is de werknemer in dienst in een niet-topfunctionaris functie. Voor de berekening van de bezoldiging gedurende de periode als topfunctionaris (februari tot en met juli) vragen wij ons af hoe om te gaan met de volgende betalingen die mogelijk (al dan niet voor een evenredig deel) zijn toe te rekenen aan de periode als topfunctionaris, maar die zijn gedaan ná de periode als topfunctionaris of die zien op de periode voordat de werknemer kwalificeerde als topfunctionaris. Dient te worden aangesloten bij het moment dat een bezoldiging is opgebouwd en er daarmee rechten zijn voor de topfunctionaris of bij het betaalmoment van de bezoldiging? Onderstaand drie concrete bezoldigingscomponenten waar deze vraag relevant is:

 

- Uitbetaald IKB: het opgebouwde IKB is geheel uitbetaald in december. Op dat moment was de werknemer geen topfunctionaris meer. Dienen we een evenredig deel (6/12de) van het uitgekeerde IKB bedrag toe te rekenen aan de bezoldiging, aangezien het recht is ontstaan in de periode dat de werknemer als topfunctionaris is aangesteld?

- Eenmalige uitkering CAO: in februari kwalificeert de werknemer als topfunctionaris en is een eenmalige uitkering op grond van de CAO gedaan. Het recht op deze uitkering bestaat alleen als de persoon in het voorgaande jaar in dienst was. In het voorgaande jaar was de betreffende werknemer géén topfunctionaris. Dienen we de eenmalige uitkering buiten de WNT-bezoldiging te laten, aangezien het recht op de uitkering is opgebouwd in de periode als niet-topfunctionaris? Of dient deze eenmalige uitkering alleen buiten beschouwing te blijven bij overschrijding van het WNT-bezoldigingsmaximum?

- Eenmalige uitkering CAO: in december is een eenmalige uitkering op grond van de CAO gedaan. Het recht op deze uitkering is mede opgebouwd in de periode als topfunctionaris, de uitkering zelf is uitbetaald in de periode als niet-topfunctionaris. Dienen we een evenredig deel (6/12de) van de uitkering toe te rekenen aan de bezoldiging, aangezien het recht is ontstaan in de periode dat de werknemer als topfunctionaris is aangesteld?

 


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Allereerst merken wij op dat wij geen beoordelingen afgeven van casus. BZK beperkt zich tot het geven van algemene wetsuitleg. Op basis van de door u aangedragen informatie kan uw vraag als volgt in algemene zin worden beantwoord.

  Toerekening binnen een kalenderjaar
  Voor zover de betaling van bezoldigingscomponenten leidt tot een onverschuldigde betaling, mag deze betaling op grond van artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT worden toegerekend aan eerder kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. Voorwaarde hiervoor is dat het recht of de aanspraak op de bezoldigingscomponent ook daadwerkelijk is opgebouwd in dat eerdere kalenderjaar. Dat wil zeggen dat uit de administratie moet blijken dat er bijvoorbeeld reserveringen hebben plaatsgevonden voor de betreffende bezoldigings­componenten. Het moment van opbouw/reservering is dus doorslaggevend ten opzichte van het betalingsmoment.

  Voor zover het dienstverband van een topfunctionaris in de loop van het kalenderjaar aanvangt en er in dat kalenderjaar ook een of meer daaraan voorafgaande of daaropvolgende periodes zijn waarin sprake is van een dienstverband als niet-topfunctionaris bij dezelfde instelling, mag deze toerekeningsregeling ook binnen kalenderjaren worden toegepast. Artikel 2.1, eerste lid in combinatie met tweede en derde lid, WNT geldt immers alleen voor topfunctionarissen en op die grond alleen over de periode van functievervulling waarin betrokkene als topfunctionaris kwalificeert. Nergens in de WNT of de lagere regelgeving is bepaald dat deze correctie c.q. toerekening niet zou mogen plaatsvinden binnen een kalenderjaar.

  Uitbetaling van bezoldigingscomponenten gedurende een dienstverband als topfunctionaris
  Bezoldigingscomponenten die zijn opgebouwd (bijvoorbeeld door middel van reservering) in de periode vóór de aanvang van het dienstverband als top­functionaris en die worden uitbetaald gedurende dit dienstverband, mogen voor de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum (naar rato) worden toegerekend aan de periode voorafgaand aan de aanvang van dit dienstverband.

  Uitbetaling van bezoldigingscomponenten na afloop van een dienstverband als topfunctionaris
  Bezoldigingscomponenten die zijn opgebouwd (bijvoorbeeld door middel van reservering) gedurende de periode waarin sprake is van een dienstverband als topfunctionaris en die worden uitbetaald na afloop van dit dienstverband, moeten voor de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in beginsel (naar rato) worden toegerekend aan de bezoldiging als topfunctionaris. Enkel in het geval deze bezoldigingscomponenten zijn opgebouwd in de daaraan voorafgaande periode waarin betrokkene nog niet kwalificeert als topfunctionaris, onderscheidenlijk in de daaropvolgende periode waarin betrokkene niet meer kwalificeert als topfunctionaris (N.B. let hierbij op de mogelijkheid dat artikel 1.1, onder b, sub 6°, WNT van toepassing is of kan zijn!), hoeven deze bezoldigingscomponenten niet te worden toegerekend aan het dienstverband als topfunctionaris.

  De door u voorgelegde bezoldigingscomponenten

  Over de betekenis van het bovenstaande voor de door u voorgelegde bezoldigings­componenten, kunnen wij alleen voor het IKB in algemene zin bevestigen dat uitsluitend het in de tijdvakken van het dienstverband als topfunctionaris opgebouwde IKB-budget in het betreffende kalenderjaar hoeft te worden toegerekend aan de bezoldiging als topfunctionaris, voor de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum.

  Zie in dat kader voor wat IKB betreft ook de beantwoording van deze eerdere Forumvragen: https://forum.topinkomens.nl/discussion/513/overplaatsing-gedurende-jaar-naar-functie-topfunctionaris-in-relatie-met-ikb en https://forum.topinkomens.nl/discussion/592/later-in-het-jaar-functiewijziging-naar-topfunctionaris-ikb-van-hele-jaar-meerekenen.

  Voor een eenmalige uitkering (loons- of salarisverhoging in de vorm van een nominaal bedrag ineens) op grond van een cao geldt dat het betalingsmoment bepalend is voor de vraag of deze component moet worden toegerekend aan de bezoldiging als topfunctionaris of niet. Alleen ingeval aantoonbaar sprake is van opbouw van deze eenmalige uitkering in de vorm van reservering per tijdvak, is toegestaan dat deze component, voor zover deze uitbetaald is:

  a) gedurende het dienstverband als topfunctionaris maar het recht of de aanspraak daarop (naar rato) in de periode daaraan voorafgaand is opgebouwd, wordt toegerekend aan de bezoldiging als niet-topfunctionaris, dan wel

  b) na afloop van het dienstverband als topfunctionaris maar het recht of de aanspraak daarop (naar rato) gedurende dat dienstverband is opgebouwd, wordt toegerekend aan de bezoldiging als topfunctionaris.

  Wij gaan hierbij uit van uw vaststelling dat sprake is van een topfunctionaris in de zin van de WNT. Wij kunnen dat niet beoordelen en kunnen daarover dan ook geen uitspraken doen. Mocht de persoon in kwestie toch niet kwalificeren als topfunctionaris, dan geldt het voorgaande antwoord niet en is geen sprake van door de WNT gemaximeerde bezoldiging.
Deze discussie is gesloten.